BrevetMarcService
Protecţia proprietăţii intelectuale

str. Miron Constin 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (+373 22) 44 96 45 (+373-22) 49-65-93
Fax:(+373 22) 44-62-57

Desene/Modele industriale

Biroul BrevetMarcService prestează serviciile următoare:

-    elaborareaşi înregistrareamodelelor şi desenelor industriale;

- elaborarea artistică-constructivă (design)şi înregistrarea  unor modele şi desene industrialenoi în calitate de obiectede proprietate intelectuală;

- pregătirea şiînregistrarea contractelordecesiuneadrepturilor asupra modelelor şi desenelor industriale, a contractelor de licenţăşia altor documentecu semnificaţie juridică;

-controlultermenelor de procedură;

- protecţia administrativă şi judiciarăa intereselortitularilorobiectelor de proprietate intelectuală.

1. Cerinţe pentru înregistrarea unui model/desen industrial, inclusiv documente necesare

Informaţie si documente necesare la data depunerii unei cereri de înregistrare a modelului/desenului industrial:

a) Numele (denumirea completă), prenumele  şi adresa solicitantului ;

b) produsele în care se preconizează încorporarea desenului sau modelului industrial sau cărora li se vor aplica acestea şi clasa la care se referă.

c) reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial, care pot fi executate în formă de reproduceri grafice (inclusiv grafica prin mijloace electronice) sau de fotografii în alb-negru sau în culori, dimensiunile minime – 3х3 cm, maxime – 16х16 cm (8 exemplare în culori sau 4 exemplare  în alb-negru). Imaginea poate fi prezentată în una sau în câteva proiecţii la scară identică.

d) cererea de înregistrare a modelului/desenului industrial poate include până la 100 de desene/modele industriale cu condiţia că au un solicitant şi aparţin unei clase, conform Clasificării Internaţionale a desenelor şi modelelor industriale.

Informaţia şi documentele care urmează a fi prezentate la AGEPI în termen de 2 luni de la data depunerii cererii:

- procura cu semnătura solicitantului (confirmare notarială si legalizare nu se cere) (referinţă activă).

Procura trebuie să conţinănumele(denumirea completă) şi adresacompletăasolicitantului, dataşi locul semnării, semnăturapersoanei autorizateşipostul ocupat de această persoană, ştampila persoanei juridice.

2. Costuri (referinţă activă).

3. Procedura.

Examinareaformală - 2luni de la datade depozit.
Termenul limităpentrudepunereaopoziţiilor de către terţi-3 luni de ladata publicării.
Examinarea de fond-4luni de ladata expirării perioadei de prezentare a observaţiilor şi opoziţiilor.
Emiterea Decizieide înregistrare-o lună de lasfârşitulexaminării.
Platataxei de înregistrareşide eliberare aCertificatului-3 luni de ladata emiterii decizieide înregistrare.

Eliberareacertificatuluide înregistrare- 3luni de la dataachităriitaxei de înregistrare.

4.Durata procedurii.
Perioada de la data de depozit până la data primirii certificatului-circa 20luni(în lipsa respingerilor, solicitărilor, opoziţiilor).

Ultimile noutăţi

Municipalitatea cheamă în continuare familiile cu venituri mici să depună cereri pentru compensaţii la încălzire


Miercuri, 23 noiembrie 2011
Potrivit lui Petru Gontea, şeful Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, în acest an, numărul solicitărilor de compensaţii la încălzire, de ajutor la plata gazelor folosite pentru încălzire şi pentru procurarea de lemne şi cărbune este cu circa 12 mii mai mic faţă de anul trecut.